กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด

13 ม.ค. 2565 | 14:00 น.

กกต.ประกาศราชกิจจาฯ แล้ว ย่นระยะเวลา-งดเว้นดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ใหม่ หลังให้ 18 ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต. พร้อมสั่งเลือกตั้งอบต.ใหม่ 15 จังหวัด เล็งหย่อนบัตร 23 ม.ค.นี้

วันนี้ (13 ม.ค.65 ) เว็บไวต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลวังคีรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ใหม่ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตําบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ใหม่

 

การเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใหม่

 

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําคํา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่ 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่ 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่ 

 

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทราย อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําแมด เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ 

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่ 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ ๑๘ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ใหม่ 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่ 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลลือ เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ใหม่ 

 

การเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอละงู จังหวัดสตูล ใหม่ 

 

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่ 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่ 

 

และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ นั้น

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ การเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ย่นระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามข้อ ๗ และข้อ ๑๗๔๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสามสิบวันได้

 

ข้อ ๒ ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง ตามข้อ ๔๕ และข้อ ๕๒ ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้แต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบวันได้

 

ข้อ ๓ ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ตามข้อ ๑๐๒ ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ผู้สมัครยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าเจ็ดวันได้

 

ข้อ ๔ ให้งดเว้นการจัดทําประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และการประกาศ ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ใช้ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งชุดที่ได้ประกาศไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด

 

ข้อ ๕ ให้ย่นระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๗๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสามสิบวันได้ และดําเนินการประกาศบัญชีรายชื่อตามข้อ ๗๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบห้าวันได้

 

ข้อ ๖ ให้งดเว้นการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านตามข้อ ๗๔ ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข้อ ๗ ให้ย่นระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ตามข้อ ๗๗ และข้อ ๘๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีระยะเวลา การขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันได้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

 

อิทธิพร บุญประคอง 

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ทั้งนี้การเลือกตั้ง อบต.ใหม่ดังกล่าว ทั้งว่าที่นายกและว่าที่สมาชิกสภาอบต. จำนวน 18 ราย  และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้น คาดว่า กกต.จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.ใหม่ทั้ง 18 แห่ง 15 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค.นี้

  กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด   กกต.ประกาศราชกิจจาฯ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก-ส.อบต.ใหม่ใน 15 จังหวัด