เปิด 21 ขุนพลทีม“แก้หวยแพง” นายกฯ ลงนามตั้ง“อนุชา นาคาศัย”เป็นประธาน

14 ม.ค. 2565 | 06:38 น.

นายกฯ ลงนามตั้งกรรมการ “แก้หวยแพง” 21 คน มอบ “อนุชา นาคาศัย” เป็นประธาน มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และให้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่อนายกฯ และ ครม.

รัฐบาลเดินหน้าแก้ป้ญหา "หวยแพง" หรือการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เซ็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขาย หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

 

ตามที่กลุ่มมวลชนต่างๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 21 คน ดังนี้

1.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

 

2.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

 

3.อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ

 

4.ปลัดสำนักนายกฯ เป็นกรรมการ

 

5.ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ

 

6.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ

 

7.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

 

8.ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ

 

9.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ

 

10.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ

11.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ

 

12.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ

 

13.เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ

 

14.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการ

 

15.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ

 

16.ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ

 

17.รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และเลขานุการ

 

18.ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการ และเลขานุการ

 

19.รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

20.ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

21.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขาย หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

 

และรายงานการดำเนินการแก้ปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  และ ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2547หรือตามระเบียบของทางราชการแล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี