ครม.นัดส่งท้ายปี ถกรับมือโอมิครอน -เคาะเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ธ.ค. 2564 เวลา 2:55 น. 502

เปิดแฟ้มครม.นัดส่งท้ายปี ถกแก้ปัญหาโควิด-19 คลังชงเกณฑ์เปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กกต.เสนอวาระเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 9


28 ธ.ค.64 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ เช่น การรับทราบรายงานเรื่องเสนอ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 

 

วาระสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยไม่ลงรายละเอียดของสวัสดิการที่จะจัดสรร เพราะต้องเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ทราบจำนวนที่ชัดเจนก่อน 

 

การเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือบางส่วน (ฉบับที่ 3)
 

กระทรวงคมนาคม รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29

 

ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง