ชาวนาอีสานขอบคุณ"นายกฯ"โอนเงินประกันรายได้ข้าวเป็นของขวัญปีใหม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 ธ.ค. 2564 เวลา 7:15 น. 63

เกษตรกรชาวนาอีสานดีใจขอบคุณ "นายกลุงตู่" ที่มอบเงิน 4 โครงการ "เยียวยาชาวนา" โอน "เงินประกันรายได้ข้าว" เป็นของขวัญปีใหม่

วันนี้(27 ธ.ค.64) ที่เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมขนท้องถิ่นไทย บ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า เกษตรกรชาวนาอีสาน และ ชาวนาไทยทั่วทั้งประเทศ ต่างออกมาแสดงความยินดีและดีใจพร้อมกับขอบคุณ "นายกลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ที่มอบเงิน 4 โครงการ "เยียวยาชาวนา" โอน "เงินประกันรายได้ข้าว" ให้เกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65

นายอานนท์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร วงเงินรวมกว่า 160,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.69 ล้านครัวเรือน ประกอบด้วย1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน และช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ จำนวน 74,569 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 3-7 ในช่วงระหว่างวันที่ 9–13 ธ.ค. 2564 รวมทั้งสิ้น 3.58 ล้านครัวเรือน เป็นเงินจำนวนกว่า 64,000 ล้านบาท

                              ชาวนาอีสานขอบคุณ"นายกฯ"โอนเงินประกันรายได้ข้าวเป็นของขวัญปีใหม่

2. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

 

โดยรัฐจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน โดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 13–17 ธ.ค. 2564

 

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เริ่มโอนวันที่ 14-17 ธ.ค. 2564 โดยมีเกษตรกรได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบาท ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

                             ชาวนาอีสานขอบคุณ"นายกฯ"โอนเงินประกันรายได้ข้าวเป็นของขวัญปีใหม่

3. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ซึ่งเป็นมาตรการคู่ขนานในการสนับสนุนให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำ วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 20,000 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งเป้าดูดซับปริมาณข้าวเปลือก 2 ล้านตัน 

 

โครงการนี้รัฐบาลได้สนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 1,500 บาทต่อตัน โดยกรณีเกษตรกรเก็บเข้าเองจะได้รับ 1,500 บาทต่อตัน กรณีเกษตรกรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกร เกษตรกรจะได้รับ 500 บาทต่อตัน และสถาบันฯ จะได้รับ 1,000 บาทต่อตัน ระยะเวลาจัดทำสัญญาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565 กรณีภาคใต้ ตั้งแต่เดือน มี.ค. ถึง 31 ก.ค. 2565 

 

4. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 สำหรับสหกรณ์การเกษตร, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, กลุ่มเกษตรกร, วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพ เช่น การลดความชื้น, การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งคิดจากสถาบันฯ เพียงร้อยละ 1 ต่อปี ส่วนที่เหลือรัฐบาลรับภาระแทน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 2565

 

"เกษตรกรชาวนาอีสาน และชาวนาทั่วประเทศไทย ได้ฝากขอบคุณไปถึง "นายกฯ ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เข้าใจและเห็นใจชาวนาไทย ทุกคนพร้อมที่สนับสนุนอยากให้ "ลุงตู่" เป็นนายกรัฐมนตรี ครบวาระและเป็นนายกต่ออีก 1 สมัย เพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาท่านไม่เคยทิ้งประชาชนรากหญ้า แม้ว่าจะเป็นนายกที่เคยเป็นทหารแต่เข้าใจและช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังและจริงใจตลอดมา"
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง