svasdssvasds

ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้-บริหารจัดการคุณภาพข้าวทะลุ 1.36 แสนล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 ธ.ค. 2564 เวลา 5:15 น. 5.9k

ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีเกษตรกร พร้อมค่าบริหารจัดการคุณภาพข้าว รวม 2 โครงการ วงเงินรวมทะลุ 1.36 แสนล้านบาท

25 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ ธ.ก.ส. จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. แล้วจำนวน 4.54 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินส่วนต่างการประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 4,473,429 ครัวเรือน เป็นเงิน 83,483 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของตัวเลขเกษตรกรที่เหลือ อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดำเนินการโอนให้เกษตรกรต่อไป

2.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่ง ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 4,590,392 ครัวเรือน เป็นเงิน 53,180 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง