“นิพนธ์”นำปภ.MOU 5 มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

02 ธ.ค. 2564 | 08:34 น.

“นิพนธ์”นำปภ.MOU 5 มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยง ตาย เจ็บ พิการ ผลกระทบ สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

วันที่ 2  ธันวาคม 64 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกฯ

 

 

 

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้ง 6 หน่วยงาน มีความยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน

 

นิพนธ์ บุญญามณี

นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเรื่องการบริการเผยแพร่องค์ความรู้ การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยินดีจะสนับสนุนเรื่องการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

 

“จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเสมือนภัยพิบัติของชาติ  ความปลอดภัยทางถนนของสถานบันการศึกษาแต่ละภูมิภาค จะเข้ามาช่วยกันดูแลปิดจุดเสี่ยง รวมถึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่สถาบันการศึกษาไทยได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ”

 

 

นิพนธ์ บุญญามณี

 

ทั้งนี้ ก็จะสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผน แม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน และบรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่เป้าหมายของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2570.