เช็คมติครม. 16 พ.ย.64 “แต่งตั้ง-โยกย้าย” กระทรวง-หน่วยงานไหนกันบ้าง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 9:50 น. 1.2k

ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีมติ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ข้าราชการ-ข้าราชการการเมือง รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวงและหน่วยงาน ได้ที่นี่

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ณ จังหวัดกระบี่ วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ล่าสุด อนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1.นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

2.นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

3.นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

4.นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศตามข้อ 1. และ 3. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

กระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1.นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

กระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

1.นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

3.นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง