ชงครม.แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กมท.19 ตำแหน่ง-ผู้ว่าฯ ใหม่ 8 จังหวัด

04 พ.ย. 2564 | 07:03 น.

กระทรวงมหาดไทยเสนอ ครม. แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กมท. 19 ตำแหน่ง เป็น “ผู้ว่าฯ ใหม่” 8 จังหวัด โยก 11 “รองผู้ว่าฯ-รองอธิบดี”นั่งผู้ตรวจฯ

 

วันนี้(4 พ.ย.2564) มีรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า มีการนำรายชื่อผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงมหาดไทย(มท.) นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้มีการแต่งตั้งโยกย้าย จำนวน 19 ตำแหน่ง ได้แก่

 

1. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

 

2. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

3. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

4. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

5. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

6. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

7. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำรงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

8. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

9. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

10. นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

11. นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

12. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

 

13. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 

14. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

 

15. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

16. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

17. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

18. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดํารงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

19. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป