โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 1 พ.ย.นี้

15 ต.ค. 2564 เวลา 12:09 น. 70

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

วันนี้(15 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ.๒๕๖๔ ความว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

  โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 1 พ.ย.นี้   โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 1 พ.ย.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง