svasdssvasds

“นิด้าโพล”เผย ปชช. ขอ“บิ๊กตู่”ยุบสภาโดยเร็ว

10 ต.ค. 2564 เวลา 0:44 น. 978

“นิด้าโพล”เผยผลสำรวจประชาชน ส่วนใหญ่ 3 ปมร้อน ขอให้“บิ๊กตู่”ยุบสภาโดยเร็ว - ประกาศจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกินเดือนส.ค. ปีหน้า และควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่

วันที่ 10 ต.ค.2564  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา  และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,311 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.73 ระบุว่า นายก ฯ ควรประกาศว่า 8 ปีคือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน สิงหาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 38.37 ระบุว่า นายก ฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว ร้อยละ 15.03 ระบุว่า นายก ฯ ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร และร้อยละ 5.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.35 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว รองลงมา ร้อยละ 30.05 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 22.12 ระบุว่า ไม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี ร้อยละ 5.72 ระบุว่า      ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนการถูกอภิปายไม่ไว้วางใจในปีหน้า และร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.34 ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่ รองลงมา ร้อยละ 18.92 ระบุว่า ไม่ควรมีการปรับ ครม. ร้อยละ 12.36 ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน              2 ตำแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 11.82 ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. เฉพาะในส่วน 2 ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐ         และร้อยละ 6.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

“นิด้าโพล”เผย ปชช. ขอ“บิ๊กตู่”ยุบสภาโดยเร็ว

  1. จากกรณี “ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี” ท่านคิดว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรทำอย่างไร (เลือกตอบ 1 ข้อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ร้อยละ

นายก ฯ ควรประกาศว่า 8 ปีคือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน สิงหาคม 2565

40.73

นายก ฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว

38.37

นายก ฯ ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร

15.03

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

5.87

รวม

100.00

 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ (เลือกตอบ 1 ข้อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

ร้อยละ

ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว

40.35

ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

30.05

ไม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี

22.12

ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนการถูกอภิปายไม่ไว้วางใจในปีหน้า

5.72

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

1.76

รวม

100.00

 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี (เลือกตอบ 1 ข้อ)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี

ร้อยละ

ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่

50.34

ไม่ควรมีการปรับ ครม.

18.92

ควรมีการปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน 2 ตำแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ

12.36

ควรมีการปรับ ครม. เฉพาะในส่วน 2 ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐ

11.82

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

6.56

รวม

100.00

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง