โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่าง ๆ 113 ราย

24 ก.ย. 2564 เวลา 4:12 น. 656

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 113 ราย

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 113 ราย ดังนี้

 

1. นางสาวนรัตน์ชร ธิติบูลยารัตน์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดจันทบุรี

 

2. นายศรัณย์พิชญ์ เรนวาลี ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

3. นายธีรกานต์ หางแก้ว ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรัง

 

4. นางสาวปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดตรัง

 

5. นางสาววรพรรณ วิสิฐธนวรรธ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

6. นายปรมัตถ์ สุวรรณเสรี ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

7. นางสาวมณีรัตน์ มหาชัยเจริญ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

8. นางสาวพรหทัย จันทร์แสงศรี ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดเชียงใหม่

 

9. นางสาววรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

10. นางสาวสริตา รัตนอติกุล ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

 

11. นางสาวเมษ์รวี แจ่มแจ้ง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

12. นายกฤษณพงศ์ อังกุลดี ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดจันทบุรี

 

13. นายภัทรพล พลรังสิต ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดจันทบุรี

 

14. นายรวิน ถกลวิโรจน์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

15. นายสัจจา หวังเอียด ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบึงกาฬ

 

16. นายวีรพงศ์ เขาแก้ว ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

17. นายจิรวัสส์ สินไชย ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา

 

18. นายณรงค์ชัย ช่วยบ้าน ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดล าปาง

 

19. นายจิโรจ เนียมกุลรักษ์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

20. นายกิตติศักดิ์ เพ็ชรวงษ์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสงขลา

 

21. นายชุมพล คงคานนท์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

 

22. นางสาวนันชนก อธิกิจรุ่งเรือง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดชุมพร

 

23. นายปกป้อง วงษ์สรรพ์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสงขลา

 

24. นายธเนศ องค์พิสุทธิ์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสงขลา

 

25. นายไกรศร วิเศษเขวา ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

26. นายกาจโสภณ โตชนกธรรม ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา

 

27. นายจตุพร สังข์เพ็ชร ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

28. นายเกษม ศิริบุญมา ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี

 

29. นายศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดสระบุรี

 

30. นายพิชาญเมธ ชาวเวียง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำปาง

 

ดูเพิ่มเติมด้านล่าง :

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่าง ๆ 113 ราย   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่าง ๆ 113 ราย   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่าง ๆ 113 ราย โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่าง ๆ 113 ราย   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่าง ๆ 113 ราย   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่าง ๆ 113 ราย   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดต่าง ๆ 113 ราย

 

คลิกดู :โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจำนวน 113 ราย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง