svasdssvasds

ประกาศประมวลจริยธรรมตํารวจ ซื่อสัตย์สุจริต ห้ามแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

01 ก.ย. 2564 เวลา 13:01 น. 322

ราชกิจจาฯ ประกาศประมวลจริยธรรมตํารวจ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ห้ามแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่คบหาหรือสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ

วันนี้(1 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวล จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทํา ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ ข้าราชการตํารวจ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการ มาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกําหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการตํารวจ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตํารวจนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๒ ข้าราชการตํารวจจึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้

 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของ การนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ด้วยความโปร่งใส ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตสํานึกที่ดี คํานึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

(๓) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านและดําเนินการ แก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามอํานาจหน้าที่ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่ยอมกระทํา ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุน แก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจ กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน และต้องวางตัวเป็นกลางในฐานะผู้รักษากฎหมาย ในกระบวนการยุติธรรม

 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ร่วมมือ ร่วมใจ และเสียสละในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เที่ยงธรรม ทันต่อสถานการณ์ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่ตั้ง รักษาผลประโยชน์ของรัฐ มีมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่น ในระบบการทํางานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ โดยยึดถือความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติโดยการไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างของบุคคล หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และพึ่งวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

 

(๗) ดํารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พึ่งปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชน ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อํานาจโดยปราศจากเหตุผล ดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคําสอนทางศาสนามาปรับใช้ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมาย และมีวินัย

 

ข้อ ๓ หากข้าราชการตํารวจผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นใดที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล จริยธรรมข้าราชการตํารวจนี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

 

ข้อ ๔ การจัดทําแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตํารวจตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการตํารวจนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจกําหนด

 

ข้อ ๕ ให้กรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น ยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตํารวจนี้ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

 

ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ

   ประกาศประมวลจริยธรรมตํารวจ ซื่อสัตย์สุจริต ห้ามแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   ประกาศประมวลจริยธรรมตํารวจ ซื่อสัตย์สุจริต ห้ามแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง