เปิดญัตติซักฟอก 5 รมต. พันโควิด-19 “เฉลิมชัย”นอกโผ

16 สิงหาคม 2564

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติซักฟอก นายกฯ-4 รมต. ระบุเป็นบุคคลไร้ภูมิปัญญา แก้ปัญหาโควิดล้มเลว ยกเว้น “เฉลิมชัย”นอกโผแก้โควิดล้มเลว แต่อ้างมีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

วันที่ 16 ส.ค.2564 ที่รัฐสภา พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่าค้านเห็นความบกพร่องของรัฐบาลในการบริหารงานตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องโควิด-19 และเรื่องเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

3.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 4.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ 6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในญัตติซักฟอกของพรรคฝ่ายค้าน  เน้นประเด็นการแก้ปัญหาโควิดล้มเลว  โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี ข้อกล่าวหาระบุว่า  เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรม และไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้นำประเทศ ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในภาวะปกติและใน
ภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายอนุทิน ถูกระบุพฤติกรรมว่า ขาดซึ่งองค์ความรู้ ไร้ซึ่งภูมิปัญญาและความสามารถในการกำกับดูแลงานด้านสาธารณสุขของประเทศ
มีพฤติกรรมคุยโม้โอ้อวด ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ฉ้อฉล หลอกลวงประชาชน ส่งผลให้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณ์สุขลัมเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง 

 

นายสุชาติ  เป็นเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา และไร้ความรู้ความสามารถที่จะบริหารราชการของกระทรวงแรงงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบทั้งระบบ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งเป็นผลประโยชน์ ส่อว่าจงใจและมีผลประโยชน์ทับซ้อน ปล่อยปละละเลยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปะปนอยู่ในระบบแรงงาน และเกิดการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน ผิดกฎหมายดังกล่าว
จนเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบของผู้ใช้แรงงานและโรงงานจากมาตรการของรัฐ

 

นายเฉลิมชัย เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาและไร้ความสามารถในการบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้การบริหารงานด้านการเกษตรลัมเหลวทั้งระบบ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ผ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าไปมีส่วนได้เสียในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแล 

 

นายชัยวุฒิ  มีพฤติการณ์จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมอย่างร้ายแรง ใช้ตำแหน่งหน้าที่และสื่อของรัฐเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง และสร้างความแตกแยกในสังคม ทำลายบรรทัดฐานอันดีของสังคม มุ่งประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เปิดญัตติซักฟอก 5 รมต. พันโควิด-19 “เฉลิมชัย”นอกโผ

 

เปิดญัตติซักฟอก 5 รมต. พันโควิด-19 “เฉลิมชัย”นอกโผ เปิดญัตติซักฟอก 5 รมต. พันโควิด-19 “เฉลิมชัย”นอกโผ เปิดญัตติซักฟอก 5 รมต. พันโควิด-19 “เฉลิมชัย”นอกโผ

เปิดญัตติซักฟอก 5 รมต. พันโควิด-19 “เฉลิมชัย”นอกโผ เปิดญัตติซักฟอก 5 รมต. พันโควิด-19 “เฉลิมชัย”นอกโผ