svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โพลชี้รัฐบาลแก้ "โควิด-19" ล้มเหลว ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก 

04 กรกฎาคม 2564

“สวนดุสิตโพล”สำรวจประชาชนพบ รัฐแก้ “โควิด-19” ล้มเหลว แก้ปัญหา ไม่ตรงจุด ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก เสนอเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้” สำรวจประชาชน จำนวน 1,744 คน ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 2564 พบว่า

 

ส่วนใหญ่เห็นว่าโควิด-19 ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก ร้อยละ 91.95 

 

การแก้ปัญหาของรัฐบาลยังไม่ถูกทาง ร้อยละ 66.05 

 

ควรเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 87.25 

 

อยากให้กรมควบคุมโรคเข้ามาเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ ร้อยละ 67.04 

 

อยากเห็นนักการเมืองทุ่มเททำงาน คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ร้อยละ 86.84

                                   โพลชี้รัฐบาลแก้ "โควิด-19" ล้มเหลว ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก 
 

“สวนดุสิตโพล” ชี้ว่า ในวันที่ตัวเลขผู้เสียชีวิต และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำสถิติสูงสุด (New high) ภาพประชาชนคนธรรมดาเฝ้ารอเตียงมากขึ้น และจำนวนคนตัดสินใจจบชีวิตมีอย่างต่อเนื่อง แบบสำรวจจากสวนดุสิตโพลสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะโควิด-19 แบบ Single Command ไม่ได้ผลที่ดีเท่าใดนัก

 

แม้จะบริหารงานแบบเน้นความยืดหยุ่น แต่ประชาชนกลับรู้สึกว่า นั่นเป็นการบริหารแบบไม่วางแผนเสียมากกว่า ณ วันนี้จึงควรหยุดเล่นเกมการเมือง ให้อำนาจเต็มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพ ใช้มาตรการเยียวยาถ้วนหน้า ดูแลทั้งภาคธุรกิจและประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้การบริหารครั้งนี้ไปถูกทางโดยเร็ว

โควิด-19 ได้ยกระดับตัวเองจนยากต่อการควบคุมแก้ไขทั้งพื้นที่การระบาด ความรุนแรงและสายพันธุ์ แล้วทำอย่างไรคนไทยจึงจะชนะปัญหานี้ได้

 

ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น ยึดการบริหารที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าโครงสร้าง มีแผนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งระยะสั้น กลาง และ ยาว

 

สลับใช้แผนระหว่างแผนมุ่งเศรษฐกิจและแผนมุ่งสังคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในลักษณะนำ-รอง สื่อสารข้อเท็จจริงอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันและสามารถวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปได้