สยบเกาหลา“ปชป.-พปชร.”นายกฯเซ็นเลิกคำสั่งรมต.ดูแลจังหวัด

29 เม.ย. 2564 | 13:29 น.

นายกฯเซ็นเลิกคำสั่งแบ่งงานรมต.ดูแลพื้นที่จังหวัดที่เป็นปัญหาแล้ว หลังปชป.โวย ส่ง“ธรรมนัส”คุมพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างนี้ให้เป็นหน้าที่ "รองนายกฯ" ระดับพื้นที่เขตดูแล คาดตัดปัญหาเกาเหลา"ปชป.-พปชร."

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด เมื่อ 20 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา จนสร้างความไม่พอใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) เป็นอย่างมาก เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวมอบหมาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 

จนส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจและเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค มอบหมายนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งกับนายกฯ และได้ประสานกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

 

ล่าสุด วันนี้(29 เม.ย.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 

ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการชับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 นั้น โดยที่ได้เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ทำให้การติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบ และประสานการขับเคลื่อนการพัฒนายังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การขับเคลื่อนของคณะกรรมการในระดับจังหวัดก็ประสบปัญหาและอุปสรรคเพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ในขณะนี้เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน

ส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการเสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานนั้นสามารถกระทำไปตามภารกิจปกติได้อยู่แล้ว จึงควรชะลอการดำเนินการของรัฐมนตรีในระดับพื้นที่จังหวัดตามข้อ 3 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จะเห็นควรให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะได้กำหนดต่อไป

ในระหว่างนี้จึงให้เป็นหน้าที่ และอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการแต่ละเขตที่ได้มอบหมายไว้ก่อนแล้วเป็นผู้กำกับดูแลโดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดและอาจประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเป็นการเฉพาะเรื่อง และเป็นครั้งคราว 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และข้อ 3 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการชับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คาดกันว่าเหตุผลหนึ่งที่นายกฯ มีคำสั่งล่าสุดนี้ เพื่อเป็นการตัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล คือ ประชาธิปัตย์ และพลังประชารัฐ เนื่องจากมีความไม่พอใจเรื่องพื้นที่รับผิดชอบที่ถูกเปลี่ยนแปลง

       สยบเกาหลา“ปชป.-พปชร.”นายกฯเซ็นเลิกคำสั่งรมต.ดูแลจังหวัด                 

สยบเกาหลา“ปชป.-พปชร.”นายกฯเซ็นเลิกคำสั่งรมต.ดูแลจังหวัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :