svasdssvasds

เช็ก มติครม. 1 ธ.ค. 63 "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ทุกกระทรวง-หน่วยงาน ได้ที่นี่

01 ธ.ค. 2563 เวลา 9:29 น. 3.6k

ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 มีมติ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ข้าราชการ-ข้าราชการการเมือง รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวงและหน่วยงาน ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมครม. มีมติแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ในหลายกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 

กระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ 

 

กระทรวงคมนาคม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอบรรจุและแต่งตั้ง นายจุฬา สุขมานพ ผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเบื้องหลังตีตก “รถเก่าแลกรถใหม่” บิ๊กตู่ สั่งเบรกในวงครม.

"คนละครึ่ง" ครม.เคาะขยายร้านค้า สทบ. กว่า 7.9 หมื่นกองทุนร่วมโครงการได้

ครม.ไฟเขียว กำหนดความเร็วรถ เหยียบคันเร่งได้ไม่เกิน 120 ก.ม./ ชั่วโมง

ครม.เพิ่ม 2.8 หมื่นล้าน โครงการ "ประกันรายได้ข้าว"ปี 63/64

 

กระทรวงพลังงาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหาร ระดับต้น) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1. นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง   

 

2. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง   

 

3. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง   

 

4. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวง  

 

5. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานปลัดกระทรวง   

 

6. นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

การเคหะแห่งชาติ 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง พันเอก (พิเศษ) เจียรนัย วงศ์สอาด เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

กระทรวงยุติธรรม

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จำนวน 3 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้  

1. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา  

2. ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   

3. ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานยุติธรรม 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอแต่งตั้ง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน