svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เมทินี ชโลธร”ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

25 กันยายน 2563

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เมทินี ชโลธร” ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

 

วันนี้( 25 ก.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

อ่านประกอบ:

"เมทินี ชโลธร"ประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย

 

                               โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เมทินี ชโลธร”ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา