ราชกิจจาฯ เผยประกาศแต่งตั้ง “บอร์ดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

26 ส.ค. 2563 เวลา 13:21 น. 721

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

 

เนื้อหาระบุว่า  ตามที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 10 คน ดังนี้

1. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ

2. นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ

3. นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ

4. พลโท กานต์ กลัมพสุต กรรมการ

5. นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์ กรรมการ

6. นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย กรรมการ

7. พลตารวจตรี เทียนชัย คามะปะโส กรรมการ

8. นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว กรรมการ

9. นายเดชา จาตุธนานันท์ กรรมการ

10. นายสรศักดิ์ มีนะโตรี กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563