"นิพนธ์"ย้ำพลังรัฐ-เอกชน สร้างไทยเข้มแข็ง

30 พ.ย. 2562 เวลา 11:25 น. 171

มท.2 ร่วมงานสัมมาหอการค้าไทย ชู "ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง" เน้นความร่วมมือภาคเอกชนกับภาครัฐระดับท้องถิ่น

 

     เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ร่วมงานสัมมาหอการค้าไทย ครั้งที่ 37 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ประธาน และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วม  จากนั้น ได้มีการปาฐกถาพิเศษ "สานพลังภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน"

     นายนิพนธ์กล่าวว่า ภาระกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขนั้น ภาระกิจหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง โดยในระดับจังหวัดหรือพื้นที่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น สภาหอการค้า ในการเข้ามาร่วมมือในการพัฒนา จากการที่รัฐบาลได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ นั้น มีการแยกย่อยลงตามลำดับเป็น แผนระดับชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ตามลำดับ ซึ่งในระดับจังหวัด ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารจังหวัด (ก.บ.จ.) โดยมี ผวจ. เป็นประธาน กระทรวงมหาดไทยจึงมีความมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ผ่านกลไกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ตามลำดับดังนี้

     แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้มีการเน้นย้ำถึงการสางตัวแทนเข้าร่วมหารือในแต่ละครั้ง ให้เน้นผู้ที่มีความเข้าใจในพื้นที่ ทั้งด้านความต้องการของประชาชน ความพร้อมของพื้นที่ด้านต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลในการนำเสนอ และสามารถให้ทางภาคเอกชนเข้าร่วมในการนำเสนอการพัฒนาได้ตรงเป้าหมายในระดับต่างๆจนถึงรากฐานการผลิต

     ทั้งนี้ สภาหอการค้าไทย เป็นองค์กรที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงฝากขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยยินดีสนับสนุนในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ

ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง

 

ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง

 

ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง

 

ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง

 

ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง

 

ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง