EVTเตรียมเปิดเดินรถสาย1551ศูนย์ราชการฯ-รพ.จุฬาภรณ์

27 พ.ย. 2562 เวลา 13:53 น. 1.1k

 

EVT แถลงข่าว 28 พ.ย.นี้ เปิดให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศประจำทาง สาย 1551 รพ.จฬุาภรณ์-ศนูยร์าชการแจ้งวัฒนะ ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย

ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ระหว่างเวลา 12.00-14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  จะมีการแถลงข่าวการเปิดให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศสาธารณะประจําทาง สาย 1551 เส้นทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี พล.อ.ต.นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนา โครงการใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังมี นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด และ ดร.นุชนาถ วสุรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ร่วม แถลงข่าวและเป็นสักขีพยาน
 

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เดินทางมารับการรักษาจากทางสถาบันและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรื่องความไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามารับบริการ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจําทางในการเดินทาง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

กรมการขนส่งทางบกจึงได้พิจารณา เปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ หมวด 4 สาย 1551 เส้นทาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อ อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ข้าราชการ และพนักงานของรัฐที่มีอยู่เป็นจํานวน มากในเส้นทางดังกล่าว ที่สําคัญยังเป็นการอํานวยความสะดวกของผู้ป่วย ตลอดจนบุคลากรทางการ แพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถเดินทางมารับบริการและให้บริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมต่อการขนส่งจากระบบล้อสู่ราง ขนถ่ายผู้โดยสารไปยังถนนวิภาวดีรังสิตและถนนแจ้งวัฒนะ ที่สําคัญในอนาคตอันใกล้จะขยายเส้นทางเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีชมพูอีกด้วย 
 

 

สําหรับโครงการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สาย 1551 เส้นทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทางกรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาออกใบอนุญาต ประกอบการขนส่งรถประจําทางให้กับบริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ EVT เพื่อนํา รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศมาให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารตามเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางรถโดยสาร ไฟฟ้าแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร 
สําหรับ บริษัท รถไฟฟ้า(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้น นําของคนไทยที่มีประสบการณ์ในการให้บริการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มานานกว่า 25 ปี พร้อมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี โดยเป็นรถโดยสารที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่มีความปลอดภัยสูง เป็นพลังงานสะอาด ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากฝุ่นละออง PM2.5 และควันดํา โดยในเส้นทางที่รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ประจําทางสาย 1551 วิ่งผ่าน จะคงไว้ซึ่ง “พื้นที่สีเขียวปราศจากมลพิษ” อย่างแท้จริง 


ทั้งนี้รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศสาธารณะประจําทาง สาย 1551 จะวิ่งให้บริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 06.00-19.00 น. ไป-กลับตามเส้นทางจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณถนน แจ้งวัฒนะ) ไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 7 แยกซ้ายไปตามซอยเชื่อมระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 5 กับซอยแจ้ง วัฒนะ 7 ผ่านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 5 ไปจนสุดเส้นทางบริเวณถนนแจ้ง วัฒนะ รวมระยะทางตลอดสาย 4 กิโลเมตร อัตราค่าบริการ 15 บาทตลอดสาย มีระยะเวลาสัมปทาน เบื้องต้น 3 ช่วงๆ ละ 7 ปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง