ครม.ไฟเขียวกฎเหล็กเรือสนับสนุนประมง

19 พ.ย. 2562 เวลา 8:17 น. 1.5k

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง วางแนวปฎิบัติถึงเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย

ครม.ไฟเขียวกฎเหล็กเรือสนับสนุนประมง

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  

 โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ถือปฏิบัติ เช่น ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์ และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง ต้องแจ้งข้อมูล รหัสกล่องหรือรหัสอุปกรณ์ ชื่อหรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถ่ายเรือสนับสนุน และพื้นที่จอดเรือต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง การทำการประมง ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง