"อนาคตใหม่"เสนอร่างกฏหมาย"เลิกเกณฑ์ทหาร" 

14 พ.ย. 2562 เวลา 7:15 น. 1.1k

 

พรรคอนาคตใหม่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรับราชการทหารแล้ว เสนอเลิกเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นการรับสมัคร เว้นแต่ในยามสงคราม  และนิรโทษกรรมผู้เคยหลบหนีการเกณฑ์ทหาร

"อนาคตใหม่"เสนอร่างกฏหมาย"เลิกเกณฑ์ทหาร"      

วันนี้ (14พ.ย.2562) ที่รัฐสภา พล.ท. พงศกร รอดชมภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ พร้อมคณะ แถลงหลังยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รับราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผ่านระบบสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาบรรจุร่างกฎหมายดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมสภา เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497


พล.ท. พงศกร กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่มีความคิดเห็นว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ได้ถูกบังคับใช้มาอย่างยาวนาน ไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เห็นว่าการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารโดยไม่ต้องอาศัยความสมัครใจ เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ที่ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ ให้ใช้การรับสมัครแทนการเรียกมาตรวจเลือก เว้นแต่ในยามสงคราม พร้อมเพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดให้การเข้ารับราชการทหาร ต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่วนสิทธิประโยชน์และสวัสติการของทหารกองประจำการ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย
    

 

ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่พรรคอนาคตใหม่เสนอนั้น กำหนดอายุผู้ที่จะมาเป็นทหารกองประจำการจากเดิมอายุ 21 ปี เป็นอายุ 18 - 40 ปี สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ตามความสมัครใจ พร้อมกำหนดระยะเวลาฝึกเป็นเวลา 5 ปี จากเดิม 2 ปี และมีความก้าวหน้าในวิทยฐานะทางราชการได้ถึงชั้นยศพันโท ก่อนปลดประจำการเมื่ออายุ 46 ปี เพื่อให้กำลังพลเป็นทหารกองประจำการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการทำการรบสูง และเพื่อประหยัดงบประมาณกองทัพในด้านนี้ โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปพัฒนากองทัพในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังเสนอให้มีนิรโทษกรรมผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหารในช่วงที่ผ่านมาก่อนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง