17จำเลยกปปส.ดึงศาลรธน.ตีความสู้คดีต้านระบอบทักษิณ

17 มิ.ย. 2562 เวลา 12:52 น. 1.1k

17 จำเลย คดี กปปส.ยื่นคำร้องขอศาลอาญาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การต่อต้านระบอบทักษิณ ในปี 2556-2557 สามารถกระทำได้ ไม่มีความผิด เพราะเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้

นายแก้วสรร อติโพธิ เปิดเผยว่า วันที่ 18 มิถุนายนนี้  17 จำเลย คดี กปปส. จะยื่นคำร้องขอศาลอาญาส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า การต่อต้านระบอบทักษิณโดยสันติวิธีของปวงชน ในปี 2556-2557 สามารถกระทำได้ ไม่มีความผิด เพราะเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้  เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 69 บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 

 

ทั้งนี้จำเลย 17 คน ใน 32 คน  เห็นว่า ไม่ว่าในที่สุดแล้วศาลในคดีอาญาจะวินิจฉัยเห็นว่าการกระทำของตนเป็นผิดหรือไม่ก็ตาม   ตนก็มีข้อต่อสู้สำคัญว่าการกระทำตามฟ้องทั้งปวงทั้งคดีของตนหรือคดีคัดค้านการเลือกตั้งของประชาชนอื่นๆอีกหลายคดีนั้น ล้วนเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งสิ้น จึงต้องการเสนอข้อมูลและเหตุผลรวม 46 หน้า 9 ข้อ  ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า   ระบอบทักษิณเป็นขบวนการแสวงหาอำนาจโดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ ผิดครรลองทั้งความคิด ความเคลื่อนไหว และระบบอำนาจ  จนกลายเป็น “เผด็จการพรรคการเมืองนายทุน” ปรากฏตัวตนเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่  2543-2557 จนกำเริบสูงสุดเมื่อตรากฎหมายนิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชั่นของ พ.ต.ท.ทักษิณ เมื่อ พฤศจิกายน 2556 อันเป็นจุดแตกหักจนเกิดสิทธิต่อต้านโดยปวงชนแล้ว 

ในคำร้องได้ระบุถึงพัฒนาการและตัวตนเผด็จการของระบอบนี้  ด้วยข้อวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการเมืองก่อนว่า พ.ต.ท.ทักษิณได้กลายเป็นฮิตเลอร์เมืองไทยที่ลอยออกมาจากหีบเลือกตั้งได้อย่างไร จากนั้นจึงชี้ถึงการแสวงหาอำนาจโดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ จนเกิดคดีความต่างๆเช่นไรบ้าง ท้ายสุดจึงวิเคราะห์ยืนยันอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า   ประเด็นวินิจฉัยว่าระบอบทักษิณมีจริงหรือไม่ เป็นภัยใกล้ชิดชัดเจนต่อประชาธิปไตย เหมือนงูเห่าที่เลื้อยเข้ามาในบ้านจนต้องปิดกรุงเทพต่อต้านขับไล่นี้จะฟังได้เพียงใดนั้น นับเป็นข้อต่อสู้สำคัญที่สุดของจำเลย  และมีแต่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะวินิจฉัยได้  จำเลยทั้ง 17 จึงพร้อมกันยื่นคำร้องขอศาลอาญาให้ส่งข้อมูลและเหตุผลนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

 

หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระบอบทักษิณขณะนั้นเป็นภัยชัดเจนใกล้ตัวเหมือนงูเห่าเลื้อยเข้ามาในบ้านจริง  การกระทำตามฟ้องของจำเลยทั้งหมดทั้งคดีนี้ และคดีของประชาชนอื่นๆ ก็จะเป็นการใช้สิทฺธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายรับรองไว้  หากทำโดยอยู่ในกรอบสันติวิธีก็ไม่ผิด หากเกินเลย ก็เป็นผิดแต่ลดโทษได้   

 

"คำร้องนี้สำคัญต่อการเมืองไทยในอนาคตว่า กฎหมายไทยจะยอมรับให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจนมีสิทธิต่อต้านผู้แทนที่ทรยศใช้สิทธิผิดครรลองได้จริงหรือไม่   หรือจะให้ก้มหน้าเลือกตั้งไปวันๆ แล้วให้กองทัพเข้ามาแทรกแซงเป็นระยะๆ ต่อไปอีก เช่นปัจจุบัน"