svasdssvasds

“ปลัดมท.”มอบของขวัญปีใหม่ ลดดอกเบี้ยให้ผู้มีรายได้น้อย

22 ธ.ค. 2561 เวลา 8:31 น. 170
“ปลัดมหาดไทย”มอบของขวัญปีใหม่ ลดดอกเบี้ยให้ผู้มีรายได้น้อยช่วงเทศกาลปีใหม่ (1 ธ.ค.61 – 31 ม.ค.62) เงินต้น ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท ร้อยละ 1 ต่อเดือน

 
มหาดไทย 22 ธ.ค.61 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำหรับในปี 2562 นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่พี่น้องประชาชน จำนวน 22 โครงการ ภายใต้แนวคิด “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” ซึ่งทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้คัดเลือกโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อดูแลและส่งมอบความสุขไปยังพี่น้องประชาชนทุกระดับทุกอาชีพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ดังนี้  "9 ภารกิจเพื่อ บำบัดทุกข์ พี่น้องประชาชน" ได้แก่  ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแอปฯ MOI 1567 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยมีระบบแจ้งไปยังจังหวัด และในปีนี้จะลงสู่อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที   ปีใหม่สุขใจ ไปกับศูนย์ดำรงธรรม 1567 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62

ส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์  Share happiness: ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามความต้องการของครัวเรือน 1.5 หมื่นครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ทั่วประเทศ  สถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย มอบของขวัญ    ปีใหม่แก่ประชาชน สถานธนานุบาลของ อปท. ทั่วประเทศ ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (1 ธ.ค.61 – 31 ม.ค.62) เงินต้น ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท ร้อยละ 1 ต่อเดือน และเปิดให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราว โรงพยาบาลบางนา ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราวแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการได้ภายในเดือน ม.ค.2562 เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน กทม.ฝั่งใต้ กว่า 1.1 ล้านคน

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า “13 การใส่ใจเพื่อ “บำรุงสุข” พี่น้องประชาชน” เช่น บัตรใบเดียว ลดเอกสารราชการไทย รับบริการพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการบริการ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว  แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ ปี 2562 จัดทำแบบบ้านอารยสถาปัตย์และแบบบ้านผู้ประสบภัย รวม 7 แบบ สนองตอบความต้องการให้กับประชาชน โดยสามารถนำไปขออนุญาตก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ลดรายจ่าย ขยายโอกาส  ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 12 ชุมชน 350 ครัวเรือนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย ในการแจ้งเหตุการณ์ไฟตก ไฟดับ และสร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  และกปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือน เป้าหมาย 1,000 ครัวเรือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจและความปรารถนาดีที่จะได้ร่วมส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนต้อนรับปี 2562 และจะได้บูรณาการทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยตลอดปี 2562 และตลอดไป

 

[caption id="attachment_364936" align="aligncenter" width="335"]  เพิ่มเพื่อน [/caption]