svasdssvasds

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

19 ส.ค. 2560 เวลา 10:19 น. 129
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งแต่ละคณะจะแยกกันทำหน้าที่ในแต่ละด้าน และนำแผนทั้ง 11 ด้านมารวมกันเป็นแผนปฏิรูปของชาติรวมถึงการออกกฎหมายเพื่อให้กลไกต่าง ๆ เดินไปได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
อันดับ 1 อยากให้ปฏิรูปอย่างจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม 66.95%
อันดับ 2 มีความสำคัญต่อการพัฒนาและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 56.10%
อันดับ 3 เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ น่าจะทำงานได้ดี 51.69%
อันดับ 4 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และเป็นประเด็นทางการเมือง 45.25%
อันดับ 5 ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยทำงานให้ คสช. ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ 38.24%

2. ความสำคัญของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้น 11 คณะ
ที่     คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ   ภาพรวม
1     ด้านเศรษฐกิจ 78.99%
2     ด้านกฎหมาย  72.46%
3     ด้านการเมือง  62.56%
4     ด้านกระบวนการยุติธรรม 61.11%
5     ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 52.42%
6     ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 46.86%
7     ด้านสังคม 44.44%
8     ด้านสาธารณสุข 43.00%
9     ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40.05%
10    ด้านสื่อสารมวลชน 38.45%
11    ด้านพลังงาน 36.52%

3. ประชาชนมีความคาดหวังต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 คาดหวังมาก 30.68%
เพราะ มีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศ กำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเมือง อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศก้าวหน้า ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยคาดหวัง 29.94%
เพราะ ที่ผ่านมายังไม่เห็นผลงานการปฏิรูปที่ชัดเจน ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาทำงานก็ยังเหมือนเดิม ฯลฯ
อันดับ 3 คาดหวังค่อนข้างมาก 24.40%
เพราะ ดูจากรายชื่อแล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ อยากให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่คาดหวัง 14.98%
เพราะ เป็นปัญหาที่แก้ยาก ฝังรากลึกในสังคมไทย การเมืองมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มุ่งแต่อำนาจและผลประโยชน์ ฯลฯ

4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ คือ
อันดับ 1 เน้นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 64.65%
อันดับ 2 อยากเห็นผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน ปฏิรูปได้สำเร็จ 62.11%
อันดับ 3 ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ โปร่งใส 55.50%
อันดับ 4 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ 47.08%
อันดับ 5 สร้างความยุติธรรมและเท่าเทียมในสังคม 46.34% 60-2864 (1)