svasdssvasds

ประธานป.ป.ช.ผนึกสื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้านโกง3

14 ส.ค. 2560 เวลา 6:15 น. 146
ประธานป.ป.ช.เปิดอบรม“จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0” ผนึกกำลังสื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้านโกง ฉบับที่ 3 ชี้ถึงเวลาคนในชาติลุกขึ้นสู้ไม่ยอมทนทุจริตทุกรูปแบบ

เว็บไซต์ www.nacc.go.th เผยแพร่ข่าว พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดงานการอบรมในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0” โดยได้กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในชาติต้องลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหานี้อย่างจริงจังเสียที และจะไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบได้อีกต่อไป

“ทุกท่านเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลาง ที่สร้างแรงขับเคลื่อนด้านการรณรงค์และต่อต้านการทุจริต ไปยังสาธารณชนในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี และหวังว่าท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขยายความคิดในเชิงป้องปรามให้เกิดกระแสขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนในสังคมไทย ค่อยๆ เปลี่ยนความคิด เริ่มฉุกคิดและพร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาพของสังคมไทยในอนาคต ใสสะอาดยิ่งขึ้น” 609260201

พล.ต.อ.วัชรพลกล่าวต่อว่า นับจากนี้ไปจะเป็นก้าวย่างที่สำคัญและจะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคสื่อมวลชน ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มุ่งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พุทธศักราช 2560-2564) ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตนั้น หมายความว่า ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้าจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

สำหรับการอบรมในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับการปฏิรูปในยุคดิจิทัล Thailand 4.0” ในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมสื่อช่อสะอาด ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมสื่อช่อสะอาด ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเจ้าพนักงานด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ และบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนตามแนวทางแห่งจริยธรรมวิชาชีพ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระดับจังหวัด ตลอดจนภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป