การอาชีวศึกษา เปิดสอบครูผู้ช่วย 2567 จำนวน 606 อัตรา

02 มิ.ย. 2567 | 03:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2567 จำนวน  606 อัตรา รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม 7 มิถุนายนนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เช็คตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนได้ที่นี่ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2567 จำนวน  606 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 13 มิถุนายน  2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

  • อัตราตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 606 อัตรา
  • กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 58 กลุ่มวิชา

รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย 

  • ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท
  • ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท
  • ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท
  • ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 18,460 บาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการสมัครโดยมีรายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง และจำนวนอัตราว่าง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ

-ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายในกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัครตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

-กลุ่มวิชาสามัญซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทางที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 4 กลุ่มวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

(1) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประกอบการสมัคร ได้แก่

  • หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 และ
  • หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4

กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน หรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนาน 49 กลุ่มวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

ต้องมีหลักฐานที่คุรสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์

การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน

  • ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วและได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสัญญาจ้าง

"เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น"

กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 18.30 น. ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ