พม.พร้อมช่วยผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ซ่อมบ้าน หลังละไม่เกิน 4 หมื่นบาท

30 พ.ค. 2567 | 13:15 น.

“วราวุธ” ยืนยัน พม. พร้อมช่วยผู้พิการ - ผู้สูงอายุ ซ่อมบ้านหลังละไม่เกิน 4 หมื่นบาท เช็คเงื่อนไข-เกณฑ์รับความช่วยเหลือที่นี่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงความช่วยเหลือในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ว่า ปัจจุบัน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีงบประมาณให้กับพี่น้องคนพิการในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเงินจำนวนมาก แต่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ครอบครัวละไม่เกิน 40,000 บาท

 

ทั้งนี้ผู้พิการสามารถประสานขอความช่วยเหลือตลอดทั้งปีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือ พก.

 

 "ปกติคนพิการสามารถขอรับการสนับสนุนได้ หรือถ้าหากเกิดภัยพิบัติ อาทิ น้ำท่วม หรือลมพายุ จนทำให้ที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย สามารถยื่นเรื่องของบประมาณซ่อมแซมที่พักอาศัยได้เช่นกัน
 

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ได้งบประมาณซ่อมแซมที่พักอาศัยจาก พก. ไม่เกิน 40,000 บาท ไม่ได้แปลว่าพี่น้องคนพิการจะไม่สามารถไปขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นได้ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานต่างๆ นั้น สามารถของบประมาณช่วยเหลือได้เช่นกัน เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนพิการ 

 

ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นั้น มาจากงบประมาณของ พก. แต่ว่าในกรณีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะใช้เวลาดำเนินการมากกว่า เพราะว่าจะต้องทำโครงการมาที่กองทุนฯ เพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นโครงการต่อไป แต่ว่าการประชุมกองทุนฯ มีเพียงเดือนละ 1 – 2 ครั้ง อาจจะทำให้ล่าช้า ซึ่งการที่ให้ทาง อปท. เสนอเรื่องมาที่ พก. กรณีที่เร่งด่วนจะรวดเร็วกว่า 

 

นอกจากนี้ ในส่วนของการประสานความร่วมมือให้เอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รวมถึงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุนั้น เป็นเรื่องปกติที่ทางหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกระทรวง พม. จะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยจะเข้ามาร่วมทำ CSR หรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ CSR ในแต่ละจังหวัด และภาคเอกชนทุกรายที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของกระทรวง พม. อย่างต่อเนื่อง

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อนึ่งเงื่อนไข -หลักเกณฑ์ สำหรับผู้พิการ หรือ ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 4 หมื่นบาทนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขสำหรับคนพิการ

  • คนพิการจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ อาทิ 
  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ไม่เอื้อต่อการดำรงชีพ และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ เป็นต้น 

เงื่อนไขสำหรับสูงอายุ

  • ผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ อาทิ มีฐานะยากจน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ (ตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณี โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปท. ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านต่อไป 

 

อย่างไรก็ตาม หากประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน หรือ ศรส. ผ่าน สายด่วน พม. 1300 บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
 

พม.พร้อมช่วยผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ซ่อมบ้าน หลังละไม่เกิน 4 หมื่นบาท