พม.เปิดให้ยื่นคำร้อง “ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ – คนพิการ” หลังละ 40,000 บาท

29 พ.ค. 2567 | 04:32 น.

ข่าวดี กระทรวงพม. จัดงบสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ - ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ หลังละ 40,000 บาท พร้อมเปิดช่องทางให้ยื่นคำร้องได้ทั่วประเทศ 

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาย้ำว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดูแลสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ซ่อม สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดจึงใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านและใช้ช่างชุมชนหรือช่างจากทหารมาช่วยซ่อม สร้างบ้าน 

พม.เปิดให้ยื่นคำร้อง “ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ – คนพิการ” หลังละ 40,000 บาท

ขั้นตอนซ่อมบ้านผู้สูงอายุ
 
สำหรับขั้นตอนซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ได้กำหนดคุณสมบัติคือ

 1. ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป
 2. อยู่ในครอบครัวยากจน
 3. ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง
 4. อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 5. ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

โดยมีขั้นตอนการพิจารณาในต่างจังหวัด คือ

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน
 • จัดส่งการประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพร้อมด้วยเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • พมจ. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพบ้าน
 • พมจ.นำมาประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับการซ่อมแซมบ้าน
 • พมจ. ดำเนินการจะซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุสำหรับซ่อมบ้าน
 • ดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน 60 วัน และรายงานผลการซ่อมแซมบ้าน

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ
 
ขณะเดียวกัน พม. ยังมีการดูแลปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการรายละไม่เกิน 40,000 บาท ด้วย ซึ่งคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
 • มีรายได้น้อย
 • ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
 • หรือ ได้รับแต่ไม่มีเพียงพอ

พม.เปิดให้ยื่นคำร้อง “ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ – คนพิการ” หลังละ 40,000 บาท

ขั้นตอนการพิจารณา

 • คนพิการ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นคำร้อง ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯหรือสาขา
  • เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ
  • พิจารณา อนุมัติแจ้งผลการอนุมัติ
  • เข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ
 • คนพิการ พื้นที่ต่างจังหวัดยื่นคำร้องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)
  • พมจ. จะส่งเรื่องให้ อปท. ประสานให้ อปท.เป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบ พร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ
  • ส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีหลักฐานจากการยินยอมจากเจ้าของกรณี เป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 -354-3388 ต่อ 209 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

 

ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล

ภาพประกอบ Generate By Ai