"กากแคดเมียม" พ่นพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม-ป.ป.ท.เร่งล้อมคอกแก้ปัญหาทั้งระบบ

18 เม.ย. 2567 | 03:02 น.

"กากแคดเมียม" พ่นพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม-ป.ป.ท.เร่งล้อมคอกแก้ปัญหาทั้งระบบ พร้อมเดินหน้าตรวจสอบขยายผลการขนย้ายกากแคดเมียมจากจังหวัดตากมีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการหารือร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ถึงแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ 

ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และการตั้งโรงงานรีไซเคิลที่ไม่ได้มาตรฐานของกลุ่มทุนจีนสีเทาในพื้นที่ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
 

และเมื่อมีการตรวจพบการลักลอบขนย้ายกากแคดเมียมจากจังหวัดตากไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร นั้น กระทรวงฯจึงได้เร่งประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ท. เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

โดยจะผนึกความร่วมมือร่วมกันวางแนวทางและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงร่วมกันตรวจสอบขยายผลว่าการขนย้ายกากแคดเมียมจากจังหวัดตากมีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อให้การจัดการและการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศเป็นอันดับแรก
 

นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าวว่า ทาง ป.ป.ท และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกันหารือในประเด็นกากแคดเมียมจากจังหวัดตากที่กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตรวจพบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ซึ่งจะร่วมมือกันตรวจสอบว่าการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าว ได้ทำการขออนุญาต และการอนุญาตของเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องหรือไม่ โดยหากพบว่าผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย จะดำเนินคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป