จับตาหลังสงกรานต์ ครม.เคาะงบ 2568 รับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1.8 หมื่น/เดือน

12 เม.ย. 2567 | 07:55 น.

สำนักงบประมาณ เตรียมพร้อมเสนอครม. หลังสงกรานต์ เคาะรายละเอียดวงเงินงบประมาณ 2568 หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว พร้อมจัดงบรองรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ถึง 1.8 หมื่นบาทต่อเดือน

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 มีความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบวงเงินแล้ว หลังจาก 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ คือ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงบประมาณ ร่วมกันทบทวนประมาณการรายได้ ปรับปรุงกรอบวงเงินและโครงสร้างงบประมาณ และเสนอครม.รับทราบแล้ว ซึ่งในรายละเอียดของงบส่วนหนึ่งจะใช้รองรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ ให้มีเงินเดือนแตะ 1.8 หมื่นบาทต่อเดือน 

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า หลังจากผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 เมษายน 2567 นี้ สำนักงบประมาณ จะเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 2568 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ 

จากนั้นจึงให้หน่วยรับงบประมาณเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 

โดยในรายละเอียดของงบประมาณส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นงบประจำนั้น ได้กันไว้รองรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท

สำหรับรายละเอียดงบประมาณปี 2568 ได้กำหนดนโยบายงบประมาณขาดดุลสำหรับปีงบประมาณ 2568 จำนวน 865,700 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเป็น 3,752,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้ 3,480,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 272,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.8% โดยโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยประมาณการรายจ่าย ดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายประจำ จำนวน 2,736,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 196,431.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.7% และคิดเป็นสัดส่วน 72.9% ของวงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีสัดส่วน 73%

2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในปีงบประมาณ 2568 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2567 ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 118,361.1 ล้านบาท)

3. รายจ่ายลงทุน จำนวน 865,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 155,619.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.9% และคิดเป็นสัดส่วน 23.1% ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีสัดส่วน 20.4%

4. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 150,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 31,780 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.9% และคิดเป็นสัดส่วน 4% ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีสัดส่วน 3.4%

 

ภาพประกอบข่าวการขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ เงินเดือนแตะ 18,000 บาท

ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ นั้น ตามมติครม. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 กำหนดเป้าหมายปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิให้แตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายใน 2 ปี 

รวมทั้งปรับอัตราเงินเดือนของคุณวุฒิอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย โดยประมาณการงบประมาณว่าการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คาดว่าจะใช้งบประมาณในปีที่ 1 (12 เดือน) จำนวน 7,200 ล้านบาท และปีที่ 2 (12 เดือน) จำนวน 8,800 ล้านบาท 

โดยให้ส่วนราชการใช้จ่ายจากงบประมาณของแต่ละส่วนราชการเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการในลำดับต่อไป

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2 ปี

สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตามมติครม. กำหนดรายละเอียดแนวทางดำเนินการว่า เป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี ปีละ 10% คือ ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568  โดยมีเป้าหมายการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา (คุณวุฒิหลัก) ดังนี้

วุฒิการศึกษา ปวช. 

 • ปัจจุบัน 8,400-10,340 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 10,340-11,380 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 11,380-12,520 บาท

วุฒิการศึกษา ปวส. 

 • ปัจจุบัน 11,500-12,650 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 12,650-13,920 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 13,920-15,320 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

 • ปัจจุบัน 15,000-16,500 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 16,500-18,150 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 18,150-19,970 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 

 • ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 19,250-21,180 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 21,180-23,300 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 

 • ปัจจุบัน 21,000-23,100 บาท 
 • ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 23,100-25,410 บาท 
 • ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 25,410-27,960 บาท

 

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ 2567-2568