นายกฯ มอบสารเนื่องใน “วันผู้สูงอายุ” และ “วันครอบครัว” 14 เมษายน 2567

14 เม.ย. 2567 | 04:37 น.

นายกฯ มอบสารเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” 13 เมษายน 2567 และ “วันแห่งครอบครัว” ส่งความรัก ความระลึกถึง ความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกคน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว

วันนี้ 14 เมษายน 2567  นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2567 วันที่ 13 เมษายน 2567 และวันที่ 14 เมษายน 2567 ดังนี้ 

เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2567 ผมขอส่งความรัก ความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว 


 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย เป็นสถาบันที่ปลูกฝังและหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดและเป็นพลังที่เสริมสร้างกำลังใจให้สมาชิกสามารถก้าวผ่านวิกฤตและสิ่งท้าทายในชีวิตได้ ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตอย่างมีคุณภาพ การที่ครอบครัวมีความเข้มแข็งก็จะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็ง โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของครอบครัวไทยในปัจจุบัน คือ “ผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้และภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดไว้ 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

อีกทั้งผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ผสานความเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวความรัก ความสามัคคีของคนทุกวัยในครอบครัว รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น มีความสุข อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

ในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ผู้สูงอายุทุกท่านและครอบครัวไทยทุกครอบครัว ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกัน.