ไรเดอร์เฮ!กระทรวงแรงงานยื่นมือช่วยแก้ปัญหาค่ารอบ-สัญญาไม่เป็นธรรม

13 เม.ย. 2567 | 04:12 น.

ไรเดอร์เฮ! กระทรวงแรงงานยื่นมือช่วยแก้ปัญหาค่ารอบ-สัญญาไม่เป็นธรรม พร้อมเร่งผลักดัน กฏหมายคุ้มครองแรงงานอิสระ

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ที่มีอยู่กว่า 500,000 คนทั่วประเทศ ที่ได้ร้องเรียนผ่านสมาคมไรเดอร์มายังกระทรวงแรงงาน เช่น ค่ารอบที่ไม่เท่ากันของแต่ละแพลตฟอร์ม สัญญาของบริษัทแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นธรรม การถูกปิดระบบรับงาน และ ยังขอให้ออกกฎหมายคุ้มครองอาชีพไรเดอร์

ซึ่งที่ผ่านมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เชิญผู้แทนบริษัทแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาพูดคุยเพื่อเปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับไรเดอร์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้งเจรจากับบริษัทให้เปิดระบบรับงานในกรณีที่ถูกปิดระบบด้วย

 

สำหรับการผลักดันกฎหมายคุ้มครองไรเดอร์นั้น ถือเป็นมิติใหม่ที่กระทรวงแรงงานได้เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. …ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว ซึ่งร่างกฎหมายนี้มีบทบัญญัติที่จะคุ้มครองและส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ด้วย ส่วนปัญหาค่ารอบและสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้หารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยจะเสนอตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดค่ารอบ สัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งจะมีผู้แทนจากสมาคมไรเดอร์ไทยร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

  

 

“รัฐมนตรีฯ พิพัฒน์ ห่วงใยพี่น้องไรเดอร์ทุกคน โดยกำชับให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นคนกลางรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาเข้ามาแก้ไข พร้อมทั้งเชิญชวนให้ไรเดอร์สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานและสูญเสียรายได้ หรือเสียชีวิต” นายภูมิพัฒน์ กล่าว