โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ค่าเทอมกี่บาท หลัง รฟท.รับสมัครทางออนไลน์ 180 อัตรา

19 ก.พ. 2567 | 02:09 น.

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ค่าเทอมกี่บาท หลัง รฟท.เปิดรับสมัครทางออนไลน์จำนวน 180 อัตรา เริ่มตั้งแต่วันนี้-14 มีนาคม 2567 พร้อมตรวจสอบคุณสมับติและเงื่อนไข

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ค่าเทอมกี่บาท ภายหลังจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา

รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟทางออนไลน์

 

 

วิชาที่เปิดรับสมัคร 

1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 อัตรา
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา
 • สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา
 • สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 อัตรา

 2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติสมัครสอบนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ

 • เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) หรือ
 • บุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ในประเภทวิชาตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัคร
 • เป็นเพศชาย
 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมหลักฐานการสมัคร

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครออนไลน์

 

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ค่าเทอมกี่บาท

ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเรียกเก็บจากนักเรียนดังต่อไปนี้

 • ค่าบำรุงการศึกษาแรกรับเข้าศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ จำนวน 500 บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน ภาคเรียนละ 1,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรายวิชาตามจำนวนหน่วยกิต ถือเกณฑ์ดังนี้

 • รายวิชาภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 100 บาท
 • รายวิชาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 150 บาท
 • ค่าบำรุงกีฬา ปีการศึกษาละ 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมห้องเรียนปรับอากาศ ภาคเรียนละ 500 บาท
 • ค่ากิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษาละ 1,000 บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 100 บาท

ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรประจำตัวนักเรียน 50 บาท
 • ค่าเอกสารต่างๆ เช่น ใบรายงานผลการศึกษา หนังสือรับรองประกาศนียบัตร ใบแทนเอกสารต่างๆ ฉบับละ 50 บาท
 • ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า วันละ 50 บาท (รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 500 บาท)

ค่าธรรมเนียมสอบแก้ตัว ถือเกณฑ์ดังนี้

 • รายวิชาภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 50 บาท
 • รายวิชาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 75  บาท
 • ค่าปรับกรณีส่งหนังสือคืนห้องสมุดล่าช้า วันละ 5 บาท

ค่าเทอม

 • ค่าเทอมแรก 8,900 บาท
 • ค่าเทอมต่อไป 7,800 บาท.