การรถไฟ เปิดรับสมัคร "นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2567" ทางออนไลน์ 

13 ก.พ. 2567 | 17:15 น.

การรถไฟฯ เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. -มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 180 อัตรา รับสมัครทางออนไลน์ เริ่ม 14 ก.พ. ถึง 14 มี.ค.67 เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการการรถไฟฯ ในอนาคต

วัน เวลา และช่องทางรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ

การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2567 ทางออนไลน์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 อัตรา
  • สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา
  • สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา
  • สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 อัตรา

 2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการสมัครสอบนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ

1.เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) หรือ

2.บุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ในประเภทวิชาตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัคร

3.เป็นเพศชาย

4.สัญชาติไทย

5.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

6.มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมหลักฐานการสมัคร  

การรถไฟฯ เปิดรับสมัคร นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2567 ทางออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครสอบนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2567

1.เข้าในเว็บไซต์ เลือกหัวข้อ "ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ" ของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

2.เลือกหัวข้อ "กรอกใบสมัคร"

3.เลือก "รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปีการศึกษา 2567"

4.เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

5. รอขั้นตอนการอนุมัติ ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามสถานะได้ในหัวข้อ "สถานะการสมัคร"

6. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาทต่อคน ผ่านทางโมบายแบงก์กิ้ง หรือ คิวอาร์ พร้อมเพย์

7.รอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจำตัวสอบอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพันการบรรจุเข้าทำงานกับการรถไฟฯ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ โทรศัพท์หมายเลข 0-2621-8701 ต่อ 8215756  หรือ LINE : @witsawakamrotfai ในวันและเวลาราชการ

การรถไฟ เปิดรับสมัคร \"นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2567\" ทางออนไลน์