สำนักงานเขตบางรัก เปิดรับจองคิวออนไลน์จดทะเบียนสมรสใน 'วันแห่งความรัก'

17 ม.ค. 2567 | 02:59 น.

สำนักงานเขตบางรัก เปิดรับจองคิวออนไลน์จดทะเบียนสมรสใน 'วันแห่งความรัก' 14 กุมภาพันธ์ 2567 ปีนี้มาในชื่องาน 'พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity) เช็กพิกัดลงทะเบียน

สำนักงานเขตบางรัก เปิดรับจองคิวออนไลน์จดทะเบียนสมรสใน 'วันแห่งความรัก'  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 789 คู่แล้ว! โดยปีนี้มาในชื่องาน 'พรหมลิขิตผูกพัน รักนิรันดร์ ณ บางรัก (Love Infinity)' โดยสามารถสแกน QR Code ในภาพแล้วทักหาแอดมินโลด! (ในวันและเวลาราชการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)

สำหรับ 'ชาวไทยที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ' ต้องนำเอกสารมายื่นจองคิวด้วยตัวเองที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.)

เอกสารประกอบการจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

กรณีที่ 1

ผู้ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง 15 ก.พ.2547 – 14 ก.พ.2550)

1. บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง

2. บิดา มารดา มาให้ความยินยอม ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือให้ความยินยอมต่อหน้านายอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

(เกิดหลัง 14 ก.พ. 2550 จดทะเบียนสมรสไม่ได้)

3. หากมีบุตรกับคู่สมรส ใช้สูติบัตร บุตร หรือทะเบียนบ้านบุตร

กรณีที่ 2

 ผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  (เกิดก่อน 15 ก.พ. 2547) และไม่เคยจดทะเบียนสมรส

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.หากมีบุตรคู่สมรส ใช้สูติบัตรบุตร หรือ ทะเบียนบ้านบุตร

สำนักงานเขตบางรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันแห่งความรัก

 

 

กรณีที่ 3

บรรลุนิติภาวะ เคยจดทะเบียน สมรส และหย่าขาดแล้ว

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาพร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง (กรณีนี้ฝ่ายหญิงจะต้อง กลับไปใช้นามสกุลเดิมก่อน)

2. ใบสำคัญการหย่า

3. กรณีฝ่ายหญิงได้หย่าขาด มาแล้ว แต่ไม่ถึง 310 วัน จะต้องมี

ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ตั้งครรภ์ (เว้นแต่จดทะเบียนกับคู่สมรสเดิม)

4. หากมีบุตรกับคู่สมรส ใช้สูติบัตร บุตร หรือทะเบียนบ้านบุตร

5. เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ

กรณีที่ 4

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาพร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง (กรณีนี้ฝ่ายหญิงจะต้องกลับไปใช้นามสกุลเดิมก่อน)

2. ใบมรณบัตรของคู่สมรสและทะเบียนสมรสเดิม

3. กรณีฝ่ายชายเสียชีวิต แต่ไม่ถึง 310 วัน ฝ่ายหญิงจะต้องมี

ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ตั้งครรภ์

4. หากมีบุตรกับคู่สมรส ใช้สูติบัตรบุตร หรือทะเบียนบ้านบุตร

5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ ทะเบียนสมรสมาก่อน แต่คู่สมรสเดิมเสียชีวิต

กรณีที่ 5

ชาวต่างชาติ + ชาวไทย

ชาวต่างชาติ + ชาวต่างชาติ

1. ชาวไทย เอกสารแล้วแต่กรณี ตามกรณีที่ 1 - 4

2. ชาวต่างชาติ

  • หนังสือรับรอง และหนังสือ เดินทางจากสถานเอกอัครราชทูต
  • ของชาตินั้นๆ ในประเทศไทย พร้อมคำแปลภาษาไทย และรับรองการแปลโดยกระทรวงการ ต่างประเทศ (หนังสือรับรองระบุ รายละเอียด : ชื่อ-สกุล อายุ สถานที่เกิด
  • วัน เดือน เกิด ถือหนังสือเดินทาง ประเทศ ออกให้ที่ เมื่อใด ใช้ได้ถึงเมื่อใด อาชีพ รายได้ สถานภาพโสด หย่า หม้าย ที่อยู่และผู้อ้างอิง พร้อมที่อยู่ใน ประเทศของตน จำนวน 2 คน)

หมายเหตุ สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ จะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อน เพื่อตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของหนังสือรับรองฯ

ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

(08.00 -16.00 น.)

พิกัด (คลิก)