svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

4 โรคห้ามรับราชการ หลัง ราชกิจจาฯ ประกาศมีผลบังคับเป็นทางการ

21 สิงหาคม 2566

4 โรคห้ามรับราชการ หลัง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตรวจสอบรายละเอียดด่วน

จากกรณีที่ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เผยแพร่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 36 ข. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎ ก.พ. นี้ เรียกว่า “กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

ข้อ 3 กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4 โรคห้ามรับราชการ

 

4 โรคห้ามรับราชการ

4 โรคห้ามรับราชการ

 

 

ข้อ 4 โรคตามมาตรา 36 ข. (2) ประกอบด้วย

(1) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(3) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

ข้อ 5 วิธีการตรวจโรคตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.