“ค่าเหยียบแผ่นดิน” ไทยจ่อเก็บจากนักท่องเที่ยว 1 มิ.ย. นี้

17 ม.ค. 2566 | 22:55 น.

เตรียมหารือ "ค่าเหยียบแผ่นดิน" นักท่องเที่ยวต่างชาติ 24 ม.ค.นี้ คาดจะเริ่มเก็บได้ 1 มิถุนายน 2566 อัตรา 300 บาทราคาเดียว

รัฐบาลเตรียมเก็บ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” จากนักท่องเที่ยวต่างชาติคนละ 300 บาท เพื่อนำฟื้นฟูการท่องเที่ยว และประกันภัยให้นักท่องเที่ยว ซึ่งล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า  วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ท.ท.ช. จะหารือเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศไทย  คนละ 300 บาท ซึ่งจะเป็นคิดเป็นอัตราเดียวกัน  ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ โดย คาดจะเริ่มได้ 1 มิถุนายน 2566 

“ค่าเหยียบแผ่นดิน” จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทย โดยใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต และยกเว้นในกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้าไทยโดยใช้บอเดอร์พาส หรือหนังสือผ่านแดน ข้าราชการท้องถิ่นที่อยู่ชายแดน รวมถึงผู้ที่ถือพาสปอร์ต แต่มีหนังสืออนุญาตทำงานในไทยจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้


 

ค่าเหยียบแผ่นดิน หรือ Tourist Tax

ค่าบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมื่อเดินทางเข้ามาไทย โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยระบุว่าจะเก็บในวันที่ 1 เมษายน 2565 

 

จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับปรับปรุง 2562 มาตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานั้นสาระสำคัญประการหนึ่งของ พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ คือ การกำหนดให้รัฐสามารถจัดเก็บเงินค่าประกันภัยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและนำมาบริหารรูปแบบกองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยจะเป็น เงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามนโยบาย หรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

 

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศและเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน