เพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน บ้านคุ้มครองเด็ก 3 "ครูยุ่น"

11 พ.ย. 2565 | 02:00 น.

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน บ้านคุ้มครองเด็ก 3 (บ้านริมน้ำ)"ครูยุ่น"โดยให้มีผลทันที

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 3518/2565 เพิกถอนในอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน บ้านคุ้มครองเด็ก 3 (บ้านริมน้ำ) ข้อความว่า

 

ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้อนุญาตให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจการ สถานสงเคราะห์รับอุปการะเด็กชาย/เด็กหญิง อายุระหว่าง 10 ปี ถึง 17 ปี จำนวนไม่เกิน 60 คน ในฐานะนิติบุคคล ใช้ชื่อว่าสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน "บ้านคุ้มครองเด็ก 3" (บ้านริมน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใบอนุญาตเลขที่ 1/2565 ออกให้ ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 นั้น

ปรากฏว่า มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน "บ้านคุ้มครองเด็ก 3" (บ้านริมน้ำ) รับเด็กอายุเกินกว่า 17 ปี จำนวน 3 ราย และเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 20 ราย เข้ารับการสงเคราะห์โดยมีเด็กอายุต่ำสุด 1 ปี รวมทั้งมีเด็กพิการ 1 ราย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์

 

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ข้อ 11 (3) จึงเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน "บ้านคุ้มครองเด็ก 3" (บ้านริมน้ำ ใบอนุญาตเลขที่ 1/2565 ออกให้ ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน บ้านคุ้มครองเด็ก 3 "ครูยุ่น"

 

ทั้งนี้ ครูยุ่น หรือ นายมนตรี สินทวิชัย เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ตกเป็นข่าวดังกรณีทำร้ายร่างกายเด็กภายในมูลนิธิฯ จนทำให้พัฒนาสังคมเข้ามาดำเนินการรับเด็กไปดูแลและ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อถอดถอนใบอนุญาตการก่อตั้งมูลนิธิฯ