svasdssvasds

"รับสมัครงาน" ลูกจ้างชั่วคราวกรมศุลกากรหลายอัตรา ตำแหน่งอะไรบ้างเช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ต.ค. 2565 เวลา 9:14 น.

รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวกรมศุลกากรหลายอัตรา ตำแหน่งอะไรบ้างเช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลังออกประกาศเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 65

กรมศุลกากร ออกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีข้อความระบุว่า ด้วยกรมศุลกากรประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร อาศัยอำนาจ 

 

ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 7 และคำสั่งกมศุลกากร ที่ ๓๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ ๒ และ ๒.๔ (๒) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
 

ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง อัตราคำจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

 • ตำแหน่งนิติกร
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • ตำแหน่งนายช่างโยธา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร

 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
 • เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 • เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

 

กรมศุลการกรเปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด