แถลงการณ์คัดค้านโอนบุคลากรทางการแพทย์ รพสต. ไป อบจ.

30 ต.ค. 2566 | 04:45 น.

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ -รพ.ทั่วไป ออกแถลงการณ์คัดค้านการโอนบุคลากรจาก 5 หน่วยงานไป รพสต. ถ่ายโอนไป อบจ. ชี้ ซ้ำเติมปัญหาเก่า สร้างปัญหาใหม่ กระทบการให้บริการกับประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ออกแถลงการณ์ ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เรื่อง คัดค้านการโอนบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน ไป รพสต.หรือ สอน.เฉลิมพระเกียรติ ที่ถ่ายโอนไป อบจ.

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ปฐมภูมิ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลไปยังองค์กรบริหารส่วนจังหวัด โดยที่จำเป็นต้องมีการโอนสถานที่ ครุภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านปฐมภูมิไปด้วยเพื่อมิให้กระทบการบริการด้านปฐมภูมิแก่ประชาชน แต่พบว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติ

ประเด็นการขอโอนของบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์) ที่เกิดจากการตีความของประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่รอคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่รับฟังข้อทักท้วงจากอนุกรรมการฯ

ข้อเท็จจริง บุคลากรจาก 5 หน่วยงานดังกล่าว โดยเฉพาะโรงพยาบาลทุกระดับ ปฏิบัติงานด้านทุติยภูมิและตติยภูมิเกือบทั้งหมด ได้แก่ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยคลอด ผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ชั้นสูง ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัด ฟอกเลือดล้างไต เป็นต้น ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ เช่น พยาบาลวิชาชีพจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 4 เดือน ถึง 1 ปีเป็นอย่างน้อย และได้ปฏิบัติงานอีกหลายปีจึงมีความเชี่ยวชาญจนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน

การโอนบุคลากรกลุ่มนี้ไปเพื่อปฏิบัติงานด้านปฐมภูมิ เป็นผลดีต่องานปฐมภูมิบ้างแต่จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยต้อง รักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ จะขาดแคลนบุคลากรอย่างหนัก ซ้ำเติมปัญหาเดิม

เมื่อบุคลากรกลุ่มนี้ขาดแคลน ผู้ป่วยนอกที่แออัดอยู่แล้ว ต้องรอคอยนานขึ้น ผู้ป่วยในไม่สามารถได้รับการดูแลเพียงพอ ผู้ป่วยหนักใน ICU จะขาดพยาบาลที่เชี่ยวชาญดูแล ผู้ป่วยรอคอยผ่าตัดนานขึ้นเพราะขาดพยาบาลช่วยผ่าตัด เป็นต้น

แถลงการณ์ ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เรื่อง คัดค้านการโอนบุคลากรจาก 5 หน่วยงานไป รพสต. ที่ถ่ายโอนไป อบจ.

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เห็นว่า การโอนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทุติยภูมิตติยภูมิที่ขาดแคลนมากอยู่แล้ว ไปทำงานด้านปฐมภูมินั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อประชาชน จึงขอเสนอให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตีความปัญหานี้โดยพิจารณาจากหลักการ เหตุผล และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อ ทั้งประชาชนที่ยังไม่ป่วย (งานปฐมภูมิ) และประชาชนที่เจ็บป่วยรอการรักษาในโรงพยาบาล (งานทุติยภูมิ ตติยภูมิ)

คลิกอ่านฉบับเต็ม แถลงการณ์ ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เรื่องคัดค้านการโอนบุคลากรจาก 5 หน่วยงานไป รพสต. หรือ สอน.เฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายโอนไป อบจ.