svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คที่นี่ เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรทำปศุสัตว์ น้ำท่วม-ภัยพิบัติ ได้เงินกี่บาท

22 กันยายน 2564

ตรวจสอบเกณฑ์เยียวยาเกษตรกร 2564 สำหรับเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์ เลี้ยงโค-กระบือ-สุกร-ไก่-เป็ด เมื่อประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนสไลด์ ได้เงินกี่บาท สรุปให้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดเกณฑ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร ปี 2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ จากปัญหาฝนตกหนักและฝนตกสะสม ชื่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนสไลด์ จนอาจสร้างความเสียหายให้กับพืชผลของเกษตรกร 

โดยมีการสอบถามว่าในส่วนเกษตรกรที่ทำ “ปศุสัตว์” จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างไรบ้าง 

ฐานเศรษฐกิจตรวจสอบข้อมูลจาก "หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564" บังคับใช้เมื่อเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 พบว่า เกษตรกรที่ทำ ด้านปศุสัตว์ จะได้รับการชดเชยเยียวยา ดังนี้    

 • ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง และการจัดหาอาหารสัตว์ ตามราคาท้องตลาด หรือตามความจำเป็นเหมาะสม
 • การให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ในอัตราไร่ละ 1,980 บาท แต่ไม่เกินรายละ 30 ไร่

การให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กำหนด โดยให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ดังนี้

โค 

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 5 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุน้อยกว่า 6 เดือน ตัวละไม่เกิน 13,000 บาท
 • อายุ 6 เดือน 1 ปี ตัวละไม่เกิน 22,000 บาท
 • อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี ตัวละไม่เกิน 29,000 บาท
 • อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ตัวละไม่เกิน 35,000 บาท  

 

กระบือ
ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 5 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุน้อยกว่า 6 เดือน ตัวละไม่เกิน 15,000 บาท
 • อายุ 6 เดือน 1 ปี ตัวละไม่เกิน 24,000 บาท
 • อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี ตัวละไม่เกิน 32,000 บาท
 • อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ตัวละไม่เกิน 39,000 บาท  

เช็คที่นี่ เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรทำปศุสัตว์ น้ำท่วม-ภัยพิบัติ ได้เงินกี่บาท

สุกร

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 10ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุ 1-30 วัน ตัวละไม่เกิน 1,500 บาท
 • อายุมากกว่า 30 วัน ตัวละไม่เกิน 3,000 บาท 

 

แพะ/แกะ

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 10ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุ 1-30 วัน ตัวละไม่เกิน 1,500 บาท
 • อายุมากกว่า 30 วัน ตัวละไม่เกิน 3,000 บาท 

 

ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 300ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุ 1-21 วัน ตัวละไม่เกิน 30 บาท
 • อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละ 80 บาท

 

ไก่ไข่

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุ 1-21 วัน ตัวละไม่เกิน 30 บาท
 • อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละ 100 บาท

 

ไก่เนื้อ

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุ 1-21 วัน ตัวละไม่เกิน 20 บาท
 • อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละ 50 บาท

 

เป็ดไข่

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุ 1-21 วัน ตัวละไม่เกิน 30 บาท
 • อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละ 100 บาท

 

เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุ 1-21 วัน ตัวละไม่เกิน 30 บาท
 • อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละ 80 บาท

 

นกกระทา

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • อายุ 1-21 วัน ตัวละไม่เกิน 10 บาท
 • อายุมากกว่า 21 วันขึ้นไป ตัวละ 30 บาท

 

นกกระจอกเทศ

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 10 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • ตัวละไม่เกิน 2,000 บาท

 

ห่าน

ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 300 ตัว ในอัตราดังนี้ 

 • ตัวละไม่เกิน 100 บาท

ที่มา : หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

เช็คที่นี่ เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรทำปศุสัตว์ น้ำท่วม-ภัยพิบัติ ได้เงินกี่บาท
ที่มา : หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564