โปรดเกล้าฯ ให้ตราพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

20 ก.ย. 2564 เวลา 13:23 น. 421

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้  พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

วันนี้(20 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระบุว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

                              หมวด ๑ บททั่วไป

มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตั้งเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้น ๓,๑00,000,000,000 บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

 

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจํานวนเงิน ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มี การโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

 

                             หมวด ๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

 

มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งเป็นจํานวน ๕๘๗,๕๐๙,๓๓๖,๙๐๐ บาท จําแนกดังนี้

 

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนิน และต้อนรับประมุขต่างประเทศ ๘oo,000,000 บาท

 

(๒) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ๕,000,000,000 บาท

 

(๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒,๓OO,000,000 บาท

 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๖,๓๖๒,O๑O,๑00 บาท

 

(๕) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๗๔,000,000,000 บาท

(๖) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ๕oo,000,000 บาท

 

(๗) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๔,๓๖0,000,000 บาท

 

(๘) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๓๑๐,๖00,000,000 บาท

 

(๔) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ๑๑,๕๔๗,๓๒๖,๕๐๐ บาท

 

(๑๐) เงินสมทบของลูกจ้างประจํา ๕๗0,000,000 บาท

 

(๑๑) เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ๗๒,๓๗๐,000,000 บาท

 

(๑๒) เงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ๘๔,000,000,000 บาท

 

คลิกดูเพิ่มเติม : พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง