svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เริ่มแล้ว สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย-กาญจนบุรี บูมเศรษฐกิจท่องเที่ยว

20 กันยายน 2564

ทช.เร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย วงเงิน 99 ล้านบาท เสริมการท่องเที่ยวใน จ.กาญจนบุรี คาดแล้วเสร็จ เดือน ก.ย. 2566

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณในการก่อสร้าง 99.140 ล้านบาท ปัจจุบันได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2566 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาโครงข่ายสะพานในเขตชุมชน เชื่อมการเดินทางของทั้ง 2 ตำบล 

เริ่มแล้ว  สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย-กาญจนบุรี บูมเศรษฐกิจท่องเที่ยว

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ตำบลท่าเสา,วังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านช่องแคบ หมู่ 1 ตำบลท่าเสา และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่บริเวณบ้านเขาช้าง หมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 325 เมตร กว้าง 8 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม 2,250 เมตร เชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางและสะพานระหว่างตำบล อำเภอให้มีความต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมทางบก ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

เริ่มแล้ว  สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย-กาญจนบุรี บูมเศรษฐกิจท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ทช.ได้ร่วมประชุมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 และในอนาคตจะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้การดําเนินโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไป