svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วัคซีนโควิดเด็ก นร.นอกระบบ-Home school รับวัคซีนไฟเซอร์อย่างไร เช็คที่นี่

17 กันยายน 2564

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า เด็กนักเรียนนอกระบบการศึกษาสามารถขอรับการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน

วัคซีนโควิดไฟเซอร์จะเป็นวัคซีนที่ให้เด็กอายุ 12-17 ปี ทุกคนในไทย ตามแผนแล้วจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 12 ปี – 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด

โดยจะอนุโลมให้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุเกิน 17 ปี 11 เดือน 29 วันด้วย ตามแผนการฉีดวัคซีนโควิดเด็ก จะครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า รวมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี

เดือนตุลาคมนี้ จะเริ่มฉีดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัดก่อน

แต่ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน และเข็มที่ 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ซึ่งได้จัดสรรไว้แล้ว 4.8 ล้านโดส

ทั้งนี้โรงเรียนกำลังสำรวจความประสงค์ผู้ปกครองประมาณ 1-2 สัปดาห์ และแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักอนามัย กทม. ส่งให้กรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ คาดจะเริ่มฉีดได้ 4 ตุลาคมนี้

คำถามที่ตามมาคือในจำนวนเด็กที่มีอายุ 12-17 ปี มีเด็กนักเรียนที่อยู่นอกการศึกษา เด็กที่เรียนรู้รูปแบบบ้านเรียนหรือ Home school จะมีสิทธิในวัคซีนไฟเซอร์หรือไม่

คำอธิบายจากกระทรวงสาธารสุข ยืนยันว่า สำหรับการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เรียน Home School หรือเด็กที่ไม่ได้เรียนเนื่องจากความเจ็บป่วยและพิการ สามารถขอรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ 

1.ผู้ปกครองสามารถเลือกลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนให้บุตรหลานได้กับโรงพยาบาลใกล้บ้าน

2.หากเป็นเด็กที่เจ็บป่วย พิการ สามารถแจ้งกับโรงพยาบาลที่ทำการรักษาอยู่เพื่อขอรับวัคซีนที่ สธ. จัดสรรให้สำหรับเด็กได้

จัดสถานที่ฉีดวัคซีนที่ไหนบ้าง

1.จะนัดหมายการฉีดที่โรงเรียน ทั้งภาครัฐ เอกชน อาชีวศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนประเภทอื่นที่มีนักเรียน 12-17 ปี

2.อาจจัดบริการในสถานที่อื่นใกล้โรงเรียนได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีประสบการณ์ให้วัคซีนนักเรียนในสถานศึกษามาก่อน ดำเนินการฉีดพร้อมกันทุกชั้นปี โดยบุคลากรของโรงพยาบาลที่โรงเรียนประสานไว้ และมีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ 30 วัน