svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"สงขลาโมเดล"ดึงเงาะ-มังคุดขึ้นกก.ละ5-10บาท

02 กันยายน 2564

    สู้เพื่อ"สงขลาโมเดล" คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ งัดทุกช่องทางช่วยชาวสวนรัตภูมิระบายผลไม้ที่ล้นตลาด ทั้งเปิดพื้นที่ขายตลาดนัดหน้าคณะ ลุยออนไลน์ขายผ่านเพจ PSU Bazaar ไลฟ์สด บริการด้วยไรเดอร์ส่งถึงบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดึงราคาเพิ่มกิโลฯละ 5-10 บาท

 

    คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพไม้ผลร่วมยาง และไม้ผลผสมผสาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”

ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้แผนงานหลัก การสร้างนวัตกรรมอาชีพการเกษตร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบรรเทาผลกระทบจากโควิด- 19 (สงขลาโมเดล)  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  

โครงการสงขลาโมเดล มีผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ  และรศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี รับผิดชอบโครงการด้านไม้ผล

มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรรม จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สัมฤทธิ์ผลแล้ว เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร โดยการให้ความรู้การบริหารจัดการสวนผลไม้ ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices: GAP)

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด   เน้นไม้ผลร่วมยางพารา ทั้งปลูกในแปลงเดียวกันและปลูกแยกแปลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปลูกแบบผสมผสาน สถานที่โครงการคือตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา 

โครงการสงขลาโมเดล มุ่งช่วยเกษตรกรเพิ่มราคาพืชผลเงาะ-มังคุดด้วยการตลาด

รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี หัวหน้าโครงการ
     รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า โครงการได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.). ให้เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564  ซึ่งการระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงมากในช่วงดังกล่าว  มีผลกระทบต่อการลงพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ต้องปรับแผนการทำงาน 
    อีกทั้งผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่เริ่มติดผล ปีนี้ผลไม้หลายชนิด เช่น เงาะ และมังคุด ติดผลจำนวนมาก ด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ตัวอย่างเช่น เงาะ เฉพาะในพื้นที่ตำบลเขาพระคาดว่ามีผลผลิตประมาณ 800-900 ตัน  การระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก แม่ค้าที่เคยมาซื้อผลไม้หายหน้าไป เนื่องจากการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จากการระบาดของโควิด-19  ตลาดท้องถิ่น และตลาดนัดส่วนใหญ่ถูกปิด การส่งสินค้าไปตลาดผลไม้ใหญ่ของประเทศ เช่น ตลาดไทที่กรุงเทพมหานครก็มีปัญหาการขนส่ง 
    

ทางโครงการจึงจัดการส่งเสริมให้มีการขายออนไลน์เป็นทางเลือก แต่ยังมีปัญหาตามมา เมื่อบริษัทรับขนส่งสินค้าไม่บริการรับส่งผลไม้ ทำให้ราคาผลไม้เงาะ มังคุด ตกต่ำเป็นประวัติการณ์

โครงการฯ จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร    นำผลผลิตจากสวนส่งตรงถึงตลาด ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ม.สงขลานครินทร์ ในช่วงวันจันทร์ พุธ ศุกร์  เพื่อส่งต่อถึงลูกค้าที่สั่งสินค้าล่วงหน้า และผู้มาซื้อที่ตลาด 

"สงขลาโมเดล"ดึงเงาะ-มังคุดขึ้นกก.ละ5-10บาท

"สงขลาโมเดล"ดึงเงาะ-มังคุดขึ้นกก.ละ5-10บาท
นอกจากนี้ยังได้ช่วยเกษตรกรเปิดช่องทางการขายผ่านเพจ PSU Bazaar ของมหาวิทยาลัย  ร่วมกับ เพจ Local Life Platform  มีการ live สด ขายผลไม้  และ แอปพลิเคชั่น OneChat  เมื่อมีการสั่งซื้อ ก็มีไรเดอร์บริการไปส่งให้ถึงบ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งแนะนำการขายออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุคให้กับลูกหลานเกษตรกร 
    

การขายผ่านช่องทางต่างๆ ที่กล่าวมานี่  นอกจากเป็นการช่วยระบายสินค้าให้กับเกษตรกรแล้ว ยังมีผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตจากสวนในราคาที่สูงกว่าการขายกับพ่อค้าคนกลาง 5-10 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ผลผลิตผลไม้ เริ่มลดน้อยลง สถานการณ์ด้านการตลาดและราคาก็ดีขึ้นเป็นลำดับ 

"สงขลาโมเดล"ดึงเงาะ-มังคุดขึ้นกก.ละ5-10บาท