ลูกค้าการเคหะฯ มีเฮ  ได้ลดค่าเช่าฯ บรรเทาผลกระทบโควิด 5 เดือน

29 ส.ค. 2564 เวลา 6:30 น. 88

พม. โดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยปรับลดค่าเช่ากลุ่มเช่ารายย่อยเป็นเวลา 5 เดือน ถ้าค่าเช่าเกิน 999 บาท/เดือน ลดเหลือ 999 บาท/เดือน หากค่าเช่าต่ำกว่า 999 บาท/เดือน ปรับลด 50 % ส่วนกลุ่มเช่าจัดประโยชน์ลด 30 - 50 % เป็นเวลา 2 เดือน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกมิติเป็นการเร่งด่วน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบหมายให้ การเคหะแห่งชาติ หาแนวทางช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนในด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

 

และขณะนี้ได้ออก มาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 สำหรับลูกค้าเช่า/จัดประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับลูกค้า เป็นระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มเช่ารายย่อยในโครงการอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติ

ปรับลดค่าเช่าให้กับผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดินที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาท/เดือนขึ้นไป ปรับลดเหลือ 999 บาท/เดือน หากค่าเช่าเดิมต่ำกว่า 999 บาท/เดือน ให้ปรับลดราคา 50% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564

 

2.กลุ่มเช่าจัดประโยชน์ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

ปรับลดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 โดยให้ปรับลดค่าเช่าตามสัดส่วนของผลกระทบที่ได้รับในอัตรา 30 % และ 50% แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 

กลุ่มสัญญาแผงร้านค้าและลานตลาด ถ้าเป็นแผงร้านค้ารายย่อยเช่าตรงกับการเคหะแห่งชาติปรับลดค่าเช่า 50 % ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาดปรับลดค่าเช่า 30% โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาดต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30 % เป็นเวลา 2 เดือน กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่ (พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่า 30 % โดยให้ผู้ประกอบการดังกล่าวต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30 % เป็นเวลา 2 เดือนเช่นเดียวกัน และกลุ่มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปการ ปรับลดค่าเช่า 30 % และ 50%

ลูกค้าการเคหะฯ มีเฮ  ได้ลดค่าเช่าฯ บรรเทาผลกระทบโควิด 5 เดือน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการช่วยเหลือลูกค้าดังกล่าว การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือเฉพาะค่าเช่า/จัดประโยชน์เท่านั้น ไม่รวม ค่าน้ำ ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าดูแลชุมชน ค่าปรับตามสัญญาจากการชำระค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าล่าช้าของงวดที่ค้างชำระก่อนมีมาตรการ ซึ่งต้องชำระตามเงื่อนไขสัญญาปกติต่อไป นอกจากนี้ผู้เช่าที่มีหนี้ค้างชำระและไม่มีหนี้ค้างชำระ สามารถได้สิทธิ์ตามที่มาตรการกำหนด

 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เช่าเหมา) ที่ทำสัญญาเช่าอาคารและอาคารพร้อมที่ดินกับการเคหะแห่งชาติโดยตรง จะต้องลงทะเบียนทำสัญญาผ่านระบบ Line เพื่อชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับกลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เดิม) จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID : @nhathailand เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งลูกค้าทั้งสองกลุ่มจะได้รับส่วนลดตามมาตรการที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564

 

ส่วนกลุ่มผู้เช่าจัดประโยชน์ ลูกค้าที่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID : @nhathailand หรือกรอกแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน 30 กันยายน 2564 พร้อมเอกสารที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาสัญญาเช่า และแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับสิทธิ

แท็กที่เกี่ยวข้อง