กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าในไทย

11 พ.ย. 2565 | 06:58 น.

เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ามา!กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย EV พร้อมเร่งรัด สมอ.ชงมาตรฐาน “แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า - รถยนต์ไฟฟ้า” และ “สถานีชาร์จ” เป็นสินค้าควบคุมต้องได้มาตรฐาน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย EV อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นำมาตรฐานแบตเตอรี่ไฟฟ้า ทั้งมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์  รวมทั้งสถานีชาร์จ เสนอบอร์ดเพื่อขอความเห็นชอบในการบังคับใช้มาตรฐาน โดยกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  

 


ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศใช้แล้วจำนวน 128 มาตรฐาน เช่น จักรยานยนต์ไฟฟ้า  รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า  ระบบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า  ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า  ระบบเบรกของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เซลล์และแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  ชิ้นส่วนสำหรับดัดแปลงรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระบบจอดอัตโนมัติของรถยนต์  สมรรถนะของยานยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ EV เป็นต้น  

สำหรับการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวอ้างอิงมาจากข้อกำหนดและมาตรฐานระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย และด้านการใช้พลังงาน และทั้ง 128 มาตรฐานนั้นยังเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง  แต่เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแสโลก

 

ขณะเดียวกันแนวคิดการยกเลิกการใช้ยานยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาป รวมถึงกระแสการตื่นตัวต่อภาวะโลกร้อนที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้องมีการพิจารณาบังคับใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วย

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ว่า “ในปีงบประมาณ 2566 สมอ. มีแผนการกำหนดมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าอีกจำนวน 28 เรื่อง เช่น รถยนต์ไฟฟ้า , รถกระบะไฟฟ้า , ชุดชิ้นส่วนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และสายไฟในรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 

 

"การเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการบังคับใช้มาตรฐานต่อไปในอนาคต เพื่อให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและไม่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV)” 

 

นายบรรจง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับมาตรฐานแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ที่ สมอ. เตรียมประกาศบังคับใช้มาตรฐานนั้น ข้อกำหนดในมาตรฐานจะมีการทดสอบโดยการจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ แบตเตอรี่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ (สารเคมีซึ่งอยู่ในแบตเตอรี่ที่อาจติดไฟได้) ไม่มีการแตกร้าว  ไม่มีการปล่อยก๊าซออกมา และไม่มีไฟไหม้หรือการระเบิด เป็นต้น 

 

สำหรับมาตรฐานสถานีชาร์จ จะมีการทดสอบความปลอดภัย เช่น สถานีชาร์จที่ได้มาตรฐานเมื่อชาร์จเต็ม 100% แล้ว แหล่งจ่ายจะไม่ปล่อยกระแสไฟเพิ่มอีก มีการทดสอบเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช๊อตในขณะชาร์จ  รวมถึงการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น 

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีชาร์จแล้วจำนวน 869 สถานี กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุม “แบตเตอรี่ไฟฟ้า” และ “สถานีชาร์จ” เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ หากบอร์ด สมอ. มีมติเห็นชอบแล้ว สมอ. จะเร่งดำเนินการประกาศบังคับใช้มาตรฐานโดยเร็ว