svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 4 วันไหนเช็คอัพเดทล่าสุดที่นี่

25 มกราคม 2565

โครงการ"คนละครึ่งเฟส 4" ล่าสุด เช็คมติครม. อนุมัติรายละเอียดโครงการ วันยืนยันสิทธิ์ วันลงทะเบียน จำนวนผู้ได้รับสิทธิ พร้อมวงเงินใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว

โครงการ"คนละครึ่งเฟส 4"  ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทําผม ทําเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ให้กับประชาชนจํานวน 29 ล้านคน เพื่อนําไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนวงเงินสําหรับใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565

ลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 4 วันไหนเช็คอัพเดทล่าสุดที่นี่

ระยะเวลาโครงการ คนละครึ่งเฟส 4

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 (ระยะเวลาการใช้จ่าย)

กลุ่มเป้าหมายคนละครึ่งเฟส 4

 • ประชาชนจํานวนไม่เกิน 29 ล้านคน ประกอบด้วยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 จํานวน 27,981,140 คน และประชาชนทั่วไปจํานวน 1,018,860 คน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

 • มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน
 • มีบัตรประจําตัว ประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
 • ในกรณีที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ไม่มีการใช้สิทธิครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สามารถนําสิทธิดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ดังกล่าวได้

การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สําหรับประชาชนทั่วไป

 • รายใหม่เริ่มลงทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • ผู้ลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • รายเเก่าผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (g-Wallet) แล้ว สามารถยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่  1 ก.พ. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

ลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 4 วันไหนเช็คอัพเดทล่าสุดที่นี่

การใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4

 • ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ที่ยืนยันสิทธิเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ตามช่องทางและช่วงเวลาที่กําหนด สามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
 • สําหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ประเภทสินค้าและบริการคนละครึ่งเฟส 4

 • อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทําเล็บ ทําผม และบริการขนส่งสาธารณะ
 • ไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกํานัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชําระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

 

กระทรวงการคลังคาดว่า การสนับสนุน วงเงินดังกล่าวจะทําให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 69,600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าการดําเนิน โครงการจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.189 เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการ