ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 3:45 น. 51

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีมีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระจนเกินควรต่อบลจ. คาดประกาศใช้ไตรมาสแรกปี 65

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าก.ล.ต.มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีกองทุนรวม โดยกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารขาดสภาพคล่องซึ่งทำให้ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ในเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่ผู้ชำระบัญชีได้จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเช็คแต่ทางด้านผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน ทำให้ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการวางทรัพย์ 

 

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. จึงเสนอแนวทางให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยรายงานความคืบหน้าเป็นรายเดือนบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) นอกจากนี้ การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีควรดำเนินการโดยเร็วนับแต่วันเลิกกองทุนรวม โดยกำหนดให้แจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีผ่านระบบบนเว็บไซต์ของสำนักงานโดยไม่ชักช้า เพื่อลดภาระในการดำเนินการของ บลจ. ทั้งนี้ คาดว่าประกาศจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 1 ปี 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง